Regulamin

REGULAMIN
1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.bizneswremoncie.com. Sprzedającym jest Rent Consulting, firma zarejestrowana w Irlandii, Lucan Co. Dublin, Ireland. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu +48 691 296 644 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@bizneswremoncie.com
2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
3. Rejestracja i użytkowanie serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail, i posługiwania się nim.
4. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu dostępu do materiałów z zakresu szkoleń.
5. Dostęp do materiałów edukacyjnych Użytkownik dostaje po zatwierdzeniu wpłaty w sposób następujący: w przypadku wykupienia dostępu do szkoleń, które są już nagrane – Użytkownik otrzymuje dostęp do szkoleń do 24 godzin; w przypadku wykupienia dostępu do szkoleń, które będą dopiero nagrane – Użytkownik otrzymuje dostęp do szkolenia w dniu którego data udostępnienia jest podana na stronie www.bizneswremoncie.com do godziny 24.00. tego dnia.
6. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest publikowanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
7. Uczestnicy kursów organizowanych przez Rent Consulting oświadczają, że nie będą materiałów edukacyjnych nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe płatne oraz bezpłatne w tym webinary oraz fimy na YouTube stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom które nie zakupiły szkoleń. Rent Consulting zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonym przez nią Serwisem.
Uczestnik Kursów zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści materiałów edukacyjnych, a w szczególności nie będzie:
a/ rozpowszechniać,
b/ sprzedawać,
c/ oddawać,
e/ zamieniać,
f/ przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,
g/ modyfikować,
h/ udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,
i/ przerabiać,
j/ publikować
k/ umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku,
l/ reprodukować,
ł/ dystrybuować,
m/ publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;
n/ używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,
e/ brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste ich autora.
8. Osoby biorące udział w kursach oświadczają, że nie będą zgłaszać żadnych roszczeń w stosunku do materiałów edukacyjnych.
9. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z Regulaminem lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
10. Reklamację należy zgłaszać w formie mailowej na adres: info@bizneswremoncie.com w terminie do 30 dni od dnia dokonania płatności. Reklamacja winna zawierać Imię i Nazwisko, potwierdzenie wpłaty, datę dokonania płatności. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od dnia otrzymania reklamacji.
11. Użytkownikowi tj. osobie, która dokonała zakupu kursu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, pod warunkiem nieuruchomienia platformy ze szkoleniami.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętych, tj. uruchomienia platformy szkoleniowej przez Użytkownika.
13. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację na mail: info@bizneswremoncie.com o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej i spełnieniu warunku pkt. 1. Po jej otrzymaniu firma niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
14. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma została poinformowana o odstąpieniu od umowy.
15. Rent Consulting zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub odstąpienia od umowy w szczególnych przypadkach po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika. Informacja o niewykonaniu zamówienia lub odstąpieniu od umowy i przyczynach braku realizacji zostanie przesłana do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu.
16. Złamanie regulaminu wiąże się z trwałym usunięciem z społeczności. Zależy nam na jakości naszej społeczności dlatego będziemy wdzięczni za każde Twoje zgłoszenie odnośnie łamania naszego regulaminu przez innych Uczestników.
17. Uczestnik, przystępując do szkoleń, uzyskuje 365 dni dostępu do kursów tj. materiałów edukacyjnych, które wykupił.
18. Umowa o przystąpieniu do Kursu zostaje zawarta w momencie dokonania przelewu na konto firmy Rent Consulting.
19. Rozliczenia transakcji e-przelewem i kartą płatnicza będą przeprowadzane za pośrednictwem Dotpay.pl
20. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Rent Consulting. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
21. Rent Consulting zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.